Onbegrensd intelligent

“De ontwikkeling van mensen gaat met sprongen vooruit als ze zich realiseren dat intelligentie meer is dan taal en rekenen.” Aan het woord is organisatieadviseur Monika de Waal, initiatiefnemer van de conferentie Celebrate Creatief Leren 2.0. De conferentie over meervoudige intelligenties en talentontwikkeling is eigenlijk onmisbaar voor alle jongeren die met school worstelen, hun ouders en docenten, maar ook voor beleidsmakers en managers in het bedrijfsleven.

“Het onderwijs bereidt ons voor op de samenleving. Die samenleving is nog steeds ingericht met taal en rekenen als belangrijkste pijlers. In vacatures wordt om beheersing van de Nederlandse taal en om logisch denkvermogen gevraagd. Het is niet raar dat het onderwijs zich daar op focust. Maar als de samenleving letterlijk draait om samen leven, ligt het voor de hand om meer aandacht te geven aan interpersoonlijke intelligentie; de wijze waarop iemand met anderen omgaat,” zegt De Waal, van huis uit pedagoog en andragoog.

Puzzel

Interpersoonlijke intelligentie is één van de acht intelligentie-vormen, die op de conferentie aan de orde komen. De basis is de theorie van meervoudige intelligenties van Harvard-professor Howard Gardner. Er valt veel te winnen voor opleidingen, bedrijven en organisaties die daar serieus oog voor hebben. “Meervoudige intelligenties zijn geen magisch geneesmiddel, maar zeker een belangrijk stukje van de puzzel,” zegt De Waal.

“Docenten zouden zich vaker moeten zich realiseren dat kinderen niet alleen van elkaar verschillen in gender en in etnische achtergrond, maar ook in de manier waarop ze leren. Kinderen die leren door middel van bewegen, slaan helemaal niets op als je ze stil laat zitten. Een aantal scholen experimenteert met staan en bewegen bij het volgen van lessen. Het is een heel andere manier van werken.”

De Waal verwacht dat die aanpak de werkdruk voor docenten juist zal verlichten. “Als een leraar elke leerling op een passende manier aanspreekt, dat is de onrust in de klas weg. Er hoeft dan geen rekening meer gehouden te worden met de springers, de ADHD’ers. Dit werkt beter dan een aparte oplossing voor elk kind met een rugzakje.” Verschillende scholen in het basis, middelbaar en hoger onderwijs delen tijdens de conferentie hun ervaringen uit de praktijk en bezoekers kunnen laten testen wat hun sterke en zwakke kanten zijn.

Burnout

Speciaal voor bedrijven en organisaties maakt Celebrate Creatief Leren 2.0 duidelijk dat aandacht voor meervoudige intelligenties bijvoorbeeld burnouts kan voorkomen. “Het is natuurlijk slechts een element, maar mensen met een burnout blijken vaak jarenlang ingezet te zijn op een terrein waar hun kracht niet lag,” zegt De Waal vanuit haar expertise als organisatieadviseur. HR-managers leggen tijdens de conferentie uit hoe ze hun team versterkten met een meervoudige intelligentie-vragenlijst.

Een vergelijkbaar voordeel is er in de benadering van klanten, zegt De Waal. “Als een ondernemer een hele hoge interpersoonlijke intelligentie en een hoge overtuigingskracht heeft, dan kan hij of zij wel eens drammerig overkomen op een klant met een hoge muzikale intelligentie. Die luistert namelijk meer naar de toon dan naar woorden,” aldus De Waal. Een ander voorbeeld: “Een architect worstelde met haar website. Het klinkt als een open deur, maar ik adviseerde om meer afbeeldingen en minder woorden te gebruiken. Ze denkt namelijk vooral in beelden. De website werd geweldig.”

MRI-scans

Naast leerlingen, ouders, docenten en managers richt Celebrate Creatief Leren 2.0 zich op academici met interesse in de laatste ontwikkelingen op het gebied van de neurologie. Er is ruimte voor de discussie over het verschil tussen intelligentie, competentie en talent. Neuroloog Branton Shearer, de Amerikaanse Eric Scherder presenteert de resultaten van zijn MRI-onderzoek naar de delen van het brein, die actief zijn bij het gebruik van verschillende intelligenties.

Die brede doelgroep is bewust gekozen. “Met name in Noordwest-Europa wordt bij alle conferenties gekozen voor een bepaalde doelgroep. Wij willen juist verschillende doelgroepen dichter bij elkaar brengen. Ondernemers zijn heel benieuwd naar de mensen die uit het onderwijs komen. Van hoogbegaafde autisten is inmiddels bekend dat ze in sommige bedrijven goed op hun plek zitten. Als je mensen elkaar laat ontmoeten, dan ontstaan er hele nieuwe mogelijkheden.”

Ben je nieuwsgierig naar jouw speciale talent of intelligentie? Wil je het beste naar boven brengen in jezelf, je leerlingen of je team? Meld je dan nu aan