Over de stichting

Celebrate Creatief Leren 2.0 is een initiatief van de Stichting Celebrate Creatief Leren, opgericht op 15 mei 2017. De stichting ondersteunt alle vormen van creatief leren en talent ontwikkeling voor kinderen, jongeren en volwassenen met uiteenlopende activiteiten. De organisatie van de conferentie Celebrate Creatief Leren 2.0 is één van die activiteiten.
De Stichting Celebrate Creatief Leren wordt bestuurd door Monika de Waal (voorzitter), Paul Peters (secretaris), Ebru Erkiliç (penningmeester) en Otti Thomas (PR en marketing).
Download oprichtingsstatuten

ANBI status
Stichting Celebrate Creatief Leren is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het RSIN-nummer van de Stichting Celebrate Creatief Leren is 8575 79 186.

Financiele verantwoording
Op dit moment is een aantal incidentele donaties gedaan door bestuursleden. Met deze gelden zijn de oprichtingkosten voldaan.

Beleidsplan
In de statuten van Stichting Celebrate Creatief Leren d.d. april 2017 worden de doelen van de stichting als volgt geformuleerd.
1. De stichting heeft ten doel: 
a) alle vormen van creatief leren en talentontwikkeling voor kinderen, jong  volwassenen en volwassenen te ondersteunen en toe te lichten, met alle mogelijke activiteiten.  Bovenstaande in het bijzonder gericht op de vormen die met en door meervoudige intelligenties kunnen worden vormgegeven of toegelicht. 
b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de  ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van gelden.

Ontstaan
Begin 2013, in een periode dat het – toenmalige – nieuwe kabinet nieuwe bezuinigingen op de zorg aankondigde, waardoor het Centrum voor Creatief Leren in een benarde financiële situatie terechtkwam, initieerde Monika de Waal, samen met een aantal ouders van leerlingen van het Centrum voor Creatief Leren, de stichting Celebrate Creatief Leren. Een initiatief gericht op het organiseren van een benefietconferentie om gelden in te zamelen voor het Centrum voor Creatief Leren. 
De benefietconferentie Celebrate Creatief Leren, die op 20 november 2013 werd gehouden, was het grootste project van de toenmalige Stichting: een startproject dat geld opleverde in de vorm van kaartverkoop, standverkoop en donaties. Het overschot van de conferentie is gedoneerd aan het Centrum voor Creatief Leren. 
Naar aanleiding van de geconstateerde behoefte in de samenleving, is de stichting Celebrate Creatief Leren opnieuw opgericht.  De conferentie Celebrate 2.0 – het ontwikkelen van talenten – wordt in 2017 en 2018 voorbereid en georganiseerd. Op 10 oktober 2018 is weer een conferentie gehouden.  

Missie
Celebrate Creatief Leren benadrukt dat menselijke intelligenties meer omvatten dan lezen, schrijven en rekenen, meer dan de linguïstische en logisch-mathematische intelligenties. Er moet in het onderwijs, alsook in vervolgopleiding en persoonlijke ontwikkeling meer aandacht besteed worden aan andere intelligenties, die samenhangen met onder meer sociaal waarnemingsvermogen, beeldend vermogen en muzikaal vermogen.

Door mensen in alle levensfasen aan te sporen een volledige reeks van talenten/intelligenties te benutten, ontwikkelen mensen effectievere en bredere levensvaardigheden. Wij willen daarmee de waardering van de diverse intelligenties verbreden en de bewustwording hiervoor creëren. Daardoor ook de maatschappelijke discussie voeden dat bredere talentontwikkeling en waardering ook bijdraagt aan verdraagzamere en innovatievere samenleving. 

Celebrate Creatief Leren is het platform dat kennis en toepassingen over meervoudige intelligenties in Nederland verbindt. Met seminars, conferenties en workshops draagt Celebrate Creatief Leren bij aan de creatieve, sociale en cognitieve en talentontwikkeling van haar deelnemers. Celebrate Creatief Leren is als een magneet in het denken over talentontwikkeling in Nederland. 

Visie 
Celebrate Creatief Leren inspireert mensen alle meervoudige intelligenties te herkennen, in te zetten en mee te maken. Wij nemen alle mogelijke betrokken professionals en geïnteresseerde non-professionals in meervoudige intelligenties mee in onze initiatieven: kinderen van alle leeftijden, drop-outs, ouders, leerkrachten, zorgverleners en medewerk/sters in een variatie van branches. Ook bedrijven en organisaties betrekken wij hierin en stimuleren hiermee talentontwikkeling en de dialoog over talentwaardering.  

Alle intelligenties hebben hun eigen vormen: er wordt muziek gemaakt, geschilderd, gebouwd, gedrukt, gefilosofeerd, gediscussieerd, getekend, samengewerkt, gekeken, ontdekt, gepresenteerd en plezier gemaakt. Celebrate Creatief Leren is een feest van meervoudige intelligenties!   

Plannen en activiteiten 2017– 2018
De belangrijkste activiteit van Stichting Celebrate Creatief Leren is het organiseren van een conferentie, waarvan de eerstvolgende celebrate 2.0 – het ontwikkelen van talenten op 10-10-2018.  Deze conferentie vindt plaats in De Broodfabriek te Rijswijk. Het beoogde aantal conferentiegangers is 300. Het doel van de conferentie is het verbreden van de waardering van talenten, door nadrukkelijk aandacht te geven aan en het vieren van alle meervoudige intelligenties door: het laten ervaren van activiteiten gerelateerd aan de intelligenties in workshops, het delen van ervaringen met toepassingen van meervoudige intelligenties in de praktijk en het delen van kennis en onderzoeksresultaten vanuit de wetenschap waar meervoudige intelligenties in zijn meegenomen.     

Organisatie
In 2017 bestaat Celebrate Creatief Leren uit een bestuur van 6 leden, met een actieve groep van experts, die zich vooral vrijwillig inzetten. Ten behoeve van de organisatie van de conferentie zullen een aantal bedrijven en organisaties ingehuurd worden, alsook sprekers en workshop begeleiders.  De bestuursleden van de Stichting hebben recht op een onkostenvergoeding met een maximum van € 1.500,- per persoon per jaar. In het komende jaar zullen Het Model ‘Goed Bestuur’ alsook de ‘Code Culturele Diversiteit’ worden geïmplementeerd. Deze zijn de kern van de identiteit van Stichting Celebrate Creatief Leren.

Bedrijfsvoering 
De bedrijfsvoering is erop gericht om de beoogde groei aan kwalitatieve activiteiten en het deelnemersbereik te kunnen realiseren. Behalve het geld dat afkomstig is uit projecten, ontvangt de stichting ook geld uit reguliere donaties. Andere initiatieven die (één of meerdere van) de meervoudige intelligenties onder de aandacht brengen kunnen bij de secretaris een voorstel indienen voor een bijdrage van de expertise of mogelijke financiële bijdrage van de Stichting.

Privacyverklaring
Stichting Celebrate Creatief Leren waarborgt de bescherming van de privacy van personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en worden vertrouwelijk behandeld. Stichting Celebrate Creatief Leren neemt hierbij de wettelijke vereisten in acht die zijn gesteld aan de bescherming van persoonsgegevens. 


Download onze volledige privacyverklaring hier.