Ambassadeurs Celebrate 1.0

Bianca Jansen

Bianca Jansen is oprichter en directeur van de Kleine Kapitein. De Zuid-Hollandse basisschool voldoet aan alle kerndoelen van het basisonderwijs, maar zorgt er tegelijkertijd voor dat kinderen zich bewust zijn van hun zwakke en sterke kanten door het toepassen van meervoudige intelligenties. Op die manier kun je in veel minder tijd veel meer aanbieden, zegt ze als ambassadeur van Celebrate Creatief Leren.

”Als directeur van basisschool de Kleine Kapitein weet ik hoe het inzetten van meervoudige intelligenties kinderen kan helpen. Volwassenen worden in hun werkzame leven wel geconfronteerd met hun leerstijl en in welke kleur ze leren en denken. Wij vinden dat je dat eigenlijk al bij jonge kinderen meer moet inzetten, want het helpt bij het leren op de basisschool en daarna. Ze worden zich bewust van hun leerstijl, waar ze goed in zijn en waar ze hulp bij nodig hebben. Als onderwijs beter aansluit bij de specifieke behoefte van kinderen, kun je bovendien in veel minder tijd veel meer aanbieden.”

”Wij hebben verschillende methoden voor het vaststellen van de voorkeursintelligenties. Bij jonge kinderen gebruiken we meestal een kaartspel en bij oudere kinderen een vragenlijst, maar ook hier kiezen we uiteindelijk voor de methode die het beste aansluit bij een kind. De informatie gebruiken we vervolgens op drie manieren: matchen, stretchen en vieren. Matchen is het aansluiten van het onderwijs op de behoefte en stretchen is stimuleren van de vaardigheden, waarin een kind extra ontwikkeling in nodig heeft. Vieren is trots zijn op de dingen waar een kind goed in is en die verder ontwikkelen. Op veel scholen is er vooral aandacht is voor de dingen die kinderen niet goed kunnen en moeilijk vinden. Kinderen lopen daardoor frustraties op en raken gedemotiveerd. Het is juist heel belangrijk om te vieren wat er goed gaat.”

”Ik kende meervoudige intelligentie van de school waar ik voorheen werkte, maar daar werd het vooral toegepast in de wereld-oriënterende en creatieve vakken. Niet in rekenen en taal. Bij het aanbod van de Kleine Kapitein is dat wel het geval. We betrekken de hele pedagogische driehoek in het onderwijs. De kennis van ouders is samengebracht in een database, die door kinderen geraadpleegd kan worden om hun leervragen te beantwoorden. Meervoudige intelligentie bepaalt de vraag en tegelijkertijd ook het antwoord. Daarnaast hebben we een zo divers mogelijk team, dat zorgt voor een zinvol en activerend aanbod van lessen. Anno 2013 moet het onderwijs toch interessant en boeiend zijn. En dat kan ook.”

Saskia Maas

Saskia Maas is mede-oprichter en directeur van Boom Chicago, het Amsterdamse-Amerikaanse comedy gezelschap dat inmiddels 20 jaar bestaat.

In het onderwijs is er nog altijd een te grote focus op kennisoverdracht, terwijl andere vaardigheden net zo belangrijk of misschien belangrijker zijn voor succes en zelfredzaamheid. Vaardigheden als improvisatie, zegt ze als ambassadeur van Celebrate Creatief Leren.

”De westerse wereld focust enorm op het cognitieve proces. Kinderen worden zo jong mogelijk naar school gestuurd en het leren van lesstof gaat vaak via zoveel mogelijk herhalen. Maar dat is natuurlijk geen garantie voor succes. Er is meer in het leven dan alleen kennis of IQ. Om het te kunnen redden en succesvol te zijn, heb je tal van andere vaardigheden nodig. Dat fascineert me. Ik ben geïnteresseerd in die andere kwaliteiten en welke mogelijkheden ze bieden voor een gelukkig leven.”

”Boom Chicago heeft een improvisatieprogramma voor bedrijven en scholen. Ik ben daarnaast mede-oprichter van Inter-Acting, waarbij we kinderen met autisme sociale vaardigheden en begrip aanleren via improvisatietheater. Ik heb zelf een zoon met autisme en vorig jaar hield ik er een TED-talk over tijdens TEDx Amsterdam Education.”

”Kinderen met autisme zijn goed in het onthouden van informatie, maar ze vinden het lastig om spontaan op andere mensen te reageren. Er is immers geen script voor de gesprekken. Door het interactie-programma ervaren ze hoe het is om uit de losse pols contact te leggen met andere mensen. Zo is het in het echte leven ook. Er is geen script voor de interactie met mensen, net zoals er geen script is voor het leven.”
 

Jaap Nammensma

Drs. Jaap Nammensma is werkzaam als consultant bij Hogeschool Windesheim en lid van de sectorraad van vakbond CNVO.

Door een eenzijdige nadruk op selectie en de behoefte om kwaliteit te meten, is er geen oog meer voor de daadwerkelijk talenten die elk kind heeft, zegt hij als ambassadeur van Celebrate Creatief Leren.

“Mijn grootvader, die tot in de jaren zestig hoofdmeester in Drachten was, zei eens dat hij altijd zijn kracht had gezocht in zijn zwakste leerling. Uit een gevoel voor rechtvaardigheid streefde hij naar een optimale kans tot ontplooiing voor iedere leerling. Zulke leraren, die vanuit hun diepste drijfveren willen werken aan het creëren van kansen voor echte ontplooiing, ben ik sindsdien in het onderwijs veel vaker tegengekomen. Het zijn leraren die in het leven van andere grote verschillen kunnen maken. In plaats van te selecteren kunnen ze kansen creëren.”

“Onder druk van een enorme behoefte aan het meten van kwaliteit heeft er afgelopen decennia een versmalling plaatsgevonden van het begrip ‘leren’. Ik durf de stelling aan dat die versmalling juist zorgt voor de vermorzeling van talenten. De theorie van Howard Gardner, uitgewerkt in het instrumentarium van Branton Shearer, kan onderwijsgevenden een dieper besef geven dat leren meer dimensies heeft dan gemeten wordt door indicatoren van veel gestandaardiseerde testen. Een ogenschijnlijke omweg blijkt achteraf juist de kortste weg te zijn naar een kansrijke ontwikkeling van talenten en kwaliteiten. Dat doet kinderen recht en creëert kansen voor de samenleving als geheel.”

Peter Borgdorff

Peter Borgdorff, directeur pensioenfonds Zorg en Welzijn, is ambassadeur van Celebrate Creatief Leren, met als persoonlijk uitgangspunt dat elk individu het recht heeft op een waardig leven.

“Mijn stellige overtuiging is dat elk mens de kans moet krijgen om een bestaan op te bouwen, waarin hij of zij écht tot zijn recht komt. We hebben allemaal kwaliteiten, maar niet allemaal dezelfde kwaliteiten. Ik ben bijvoorbeeld geen wiskundige, maar daar kom ik niet door in de problemen. Maar je kan ook tussen de wal en het schip belanden op het moment dat je even niet in de gebruikelijke structuren past en de wegen bewandelt, die door de samenleving worden aangereikt.”

“Er wordt te vaak gedacht dat alles goed komt, zolang we iedereen maar bij elkaar houden. Dat elk kind wel tot groei en bloei kan komen in het reguliere onderwijs. Maar dat is gewoon niet waar. Het reguliere onderwijs is prima voor verreweg de meeste kinderen, maar er is een groep die andere aandacht nodig heeft. Kinderen bij het Centrum voor Creatief Leren worden aangesproken op een manier die bij hen past. Ze krijgen waardering en erkenning. Dat is nodig om hen tot hun recht te laten komen.”

“Ieder mens is de moeite waard. Eigenlijk is dat altijd een rode draad in mijn leven geweest. Dus ook als het gaat om pensioenen. De kern is dat mensen iets wordt aangeboden dat hoort bij een volwaardig leven. En ook daarin heeft iedereen verschillende behoeften. Pensioen is dus niet alleen een financieel product; het gaat erom dat mensen kunnen leven op de manier die bij hen past!”

“Pas als mensen invulling kunnen geven aan hun unieke persoonlijke behoeftes, zitten zij goed in hun vel en kunnen ze gelukkig zijn.”
 

Bianca Maasdamme

Organisatiedeskundige Bianca Maasdamme is één van de ambassadeurs voor Celebrate Creatief Leren.

Ze is niet betrokken als ouder, als docent of zorgverlener. Bianca is ambassadeur omdat ze de problemen herkent als oprichter en eigenaar van organisatie-adviesbureau Progres Advies in Leiden.

“Progres Advies richt zich op participatie, diversiteit, integratie en verandering. Het zijn uitgangspunten die het Centrum voor Creatief Leren ook heeft. Het gaat erom dat mensen mee kunnen doen en anders mogen zijn. Meedoen in de samenleving. Anders zijn, maar toch begrepen worden. Het is geen uitdaging waar alleen allochtonen voor staan, maar ook autochtone Nederlanders. Ook die zoeken soms naar hun identiteit en dat is ook iets waar ik mee help. Het bouwen van identiteiten.”

“Een voor de hand liggend voorbeeld is taal. Je kunt geen enkel gevoel voor taal hebben en toch intelligent zijn. Maar het Nederlands onderwijs is erg gebaseerd op taalgevoel. Zelfs bij rekenen wordt gebruik gemaakt van raadseltjes. Dat heeft ook met taal te maken. Ik heb vaak te maken met mensen van Curaçao en Bonaire, die op een andere manier zijn grootgebracht met het Nederlands. Hetzelfde geldt voor anderen die niet oorspronkelijk uit Nederland komen. Taal blijkt hun intelligentie dan toch in de weg staan. Ik denk dat we te vaak mensen als dom bestempelen, die eigenlijk heel intelligent zijn.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *