Celebrate Creatief Leren 2.0 Feest van meervoudige intelligentie en talent ontwikkeling

10 oktober 2018 

Over intelligenties

Hoe ben je slim? Deze vraag kenmerkt de theorie van de Meervoudige Intelligentie, zoals in 1983 geïntroduceerd door de Amerikaanse Harvard professor Howard Gardner. Aanleiding waren zijn ervaringen als ontwikkelingspsycholoog met hoogbegaafde kinderen èn mensen met hersenletsel. In zijn boek Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences onderscheidde hij zeven vormen van intelligentie, waaraan uiteindelijk een achtste werd toevoegd:

  • verbaal/ linguïstische intelligentie
  • logische/ mathematische intelligentie
  • visueel/ ruimtelijke intelligentie
  • muzikale/ ritmische intelligentie
  • lichamelijk/ kinesthetische intelligentie
  • interpersoonlijke intelligentie (sociaal)
  • intrapersoonlijke intelligentie (zelfkennis) 
  • naturalistische intelligentie

Gardner vond de gebruikelijke IQ-test te beperkt voor het meten van intelligentie, omdat daarmee alleen verbaal, ruimtelijk en rekenkundig inzicht wordt gemeten. Intelligentie, ofwel de bekwaamheid om te leren en problemen op te lossen, kent meerdere
vormen, aldus Gardner. De vraag die gesteld zou moeten worden, is dus niet 'Hoe slim ben je?' maar
'Hoe ben je slim?'
Howard Gardner - Celebrate Creatief Leren

Kritiek en meerwaarde

De theorie van meervoudige intelligentie is niet onomstreden. Gardner zou te weinig wetenschappelijke bewijzen hebben voor zijn theorie of de term intelligentie gebruiken voor eigenschappen die ook als talent of vaardigheid kunnen worden omschreven.

Desondanks heeft zijn theorie sinds 1983 enorm aan populariteit gewonnen, mede door de erkenning van de verschillen die er zijn tussen mensen; jong en oud. In de Verenigde Staten wordt zijn theorie gebruikt voor het bevorderen van differentiatie binnen het onderwijs en ook in Nederland zijn er particuliere scholen die onderwijs geven volgens deze theorie. Belangrijker nog: met onderwijs dat gebaseerd is op de meervoudige intelligentie theorie worden successen gehaald, zoals bij het Centrum voor Creatief Leren.